Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn vận hành hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2019

Lòng hồ Thủy điện An Khê - Kanak

Lòng hồ Thủy điện An Khê - Kanak

Ngày 16/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản số 2268/BTNMT-TNN gửi Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak về việc vận hành hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2019.
 

Công văn nêu rõ, Bộ TN&MT nhận được văn bản số 484/TĐAK-KT ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Công ty về việc báo cáo tình hình vận hành, xả nước về hạ du sông Ba của hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak. Sau khi nghiên cứu phương án đề xuất vận hành, điều tiết nước các hồ An Khê, KaNak của Công ty, diễn biến nguồn nước đến và việc vận hành các hồ, Bộ TN&MT thấy rằng: Hiện nay, mực nước của các hồ KaNak đã xấp xỉ mực nước chết (chỉ cao hơn mực nước chết 0,7m) và chỉ đạt khoảng 4% so với dung tích tối thiểu theo yêu cầu của Quy trình vận hành liên hồ chứa. Đối với hồ An Khê cũng chỉ còn 1,9 triệu m3.
 
Như vậy, về cơ bản đến nay, hồ KaNak đã sử dụng hết lượng nước trữ được trong hồ, không còn dung tích để điều tiết; hồ An Khê cũng chỉ còn lượng nước không đáng kể, trong khi đó dòng chảy đến hồ cũng đang rất nhỏ và còn tới gần 4 tháng nữa mới kết thúc mùa cạn (31/8/2019). Vì vậy, để hạn chế tối đa tình hình thiếu nước để cấp cho hạ lưu sông Ba, đoạn sau đập An Khê, Bộ TN&MT đề nghị Công ty thủy điện An Khê - KaNak thực hiện việc vận hành các hồ An Khê, Ka Nak như sau:
 
Một là, trường hợp lưu lượng về hồ Ka Nak nhỏ hơn 4m3/s thì hồ An Khê vận hành xả nước xuống hạ du sông Ba qua đập An Khê với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ Ka Nak. Trường hợp lưu lượng đến hồ Ka Nak lớn hơn 4m3/s thì hồ An Khê vận hành xả nước về hạ du sông Ba qua đập An Khê với lưu lượng không nhỏ hơn 4m3/s.


 
Trường hợp phát sinh thêm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du mà lượng nước xả nêu trên của hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu, thì hồ An Khê phải xả nước theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai.
 
Hai là, trong quá trình hồ An Khê vận hành xả nước xuống hạ du sông Ba như trên, Công ty phải vận hành hồ Ka Nak để điều tiết cấp đủ nước cho hồ An Khê và không được vận hành phát điện xả nước về sông Kôn (Bình Định).
 
Công ty chỉ được phát điện xả nước về sông Kôn (Bình Định) khi mực nước hồ Ka Nak nằm trong hoặc cao hơn khoảng mực nước quy định tại Phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
 
Ba là, đối với việc xả nước định kỳ hàng tháng của hồ An Khê về hạ du sông Ba, đề nghị Công ty thủy điện An Khê - Ka Nak phối hợp với các địa phương ở hạ du, rà soát nhu cầu sử dụng nước, trường hợp ở hạ du đập An Khê, nguồn nước đã đảm bảo các nhu cầu sử dụng nước hoặc nhu cầu sử dụng nước thấp, thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét việc điều chỉnh giảm lưu lượng, thời gian xả xuống hạ du đập An Khê.
 
Công văn của Bộ TN&MT cũng nêu, trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị báo cáo về Bộ để kịp thời hướng dẫn, xử lý.
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM