Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tại hội nghị.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tại hội nghị.

Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tham dự Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 7 điểm cầu với thành phần tham dự là Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan có thủ tục hành chính, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cán bộ, công chức phụ trách cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, cơ quan.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết, với quan điểm Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.


Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tại hội nghị.
 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng tại các bộ, cơ quan ngang bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây; hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
 
Đến nay, đã có 59 địa phương tổ chức trung tâm hành chính công; 100% bộ ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt, hầu hết các địa phương tỉ lệ giải quyết đúng hạn từ 90% trở lên.


 
Theo ông Ngô Hải Phan, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông mới chủ yếu đơn thuần xử lý theo hướng thống nhất đầu mối, quy trình phối hợp thực hiện giữa các cơ quan. Quy trình phối hợp này chủ yếu vẫn theo phương thức thủ công thông qua gửi nhận hồ sơ giấy mà chưa tính đến việc ứng dụng CNTT, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giúp giảm thời gian, chi phí, tăng năng suất lao động. Việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã được triển khai, tuy nhiên, chưa thật sự kịp thời cung cấp thông tin cho chỉ đạo, điều hành, nhất là xử lý kịp thời hạn chế, bất cập, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực…
 
Trước thực trạng này, ngày 27/3/2021, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Quyết định số 468/QĐ-TTg có các nội dung đổi mới đó là: Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 
Đồng thời, mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa.
 
Để hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới theo Quyết định số 468 thống nhất, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
 
Nghị định 107/2021/NĐ-CP nhằm góp phần cải cách TTHC, đổi mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia công nghệ thông tin Cục Kiểm soát TTHC giới thiệu các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; giới thiệu Hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cụ thể các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống, Phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống.
 
Đồng thời, các đại biểu dự hội nghị cũng được chuyên gia công nghệ thông tin chia sẻ, giải đáp một số vướng mắc khi triển khai một số nội dung của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Tác giả bài viết: DWRM