Công tác cải cách hành chính của Cục Quản lý tài nguyên nước được thực hiện đồng bộ trên các mặt công tác

Theo Báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước về thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, tính đến tháng 6/2015, công tác cải cách hành chính của Cục đã được triển khai đồng bộ trên các mặt như: xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, tài chính công và ứng dụng công nghệ, tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
 

Bên cạnh đó, Cục đã chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; cải cách lề lối làm việc, hướng về địa phương, cơ sở.

Ngoài ra, thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ (Đề án 30 về đơn giản hóa các thủ tục hành chính), Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá được 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; chi phí tiết kiệm đối với 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 32,3%. Cục đã xây dựng đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực tài nguyên nước.  

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục đã tích cực triển khai xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong công tác quản lý, điều hành của Cục.

Mặt khác, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động, hiện nay, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ. Đồng thời, tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Tác giả bài viết: dwrm