Cục Quản lý tài nguyên nước: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

Trong tháng 12/2014, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-TNN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.
Ban hành kèm theo Quyết định 259/QĐ-TNN là Danh mục Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: Các thủ tục yêu cầu chung của ISO 9001:2008; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (đối với các đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính).

Ngoài ra, còn có các quy trình xử lý công việc theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001: 2008 cụ thể đối với từng đơn vị chức năng thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước như: Văn phòng Cục, Phòng Pháp chế, Phòng Tài chính, Phòng Kế hoạch, Phòng Quản lý quy hoạch và Điều tra cơ bản tài nguyên nước, Phòng Quản lý lưu vực sông.

Chi tiết Danh mục Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 xin mời xem Tại đây

Chi tiết áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Cục Quản lý tài nguyên nước xin mời xem tại đây:

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=tthc&op=Ap-dung-He-thong-quan-ly-chat-luong-TCVN-ISO-9001-2008-vao-hoat-dong-cua-co-quan-to-chuc

 


Tác giả bài viết: dwrm