Cục Quản lý tài nguyên nước: Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mới đây, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-TNN Ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định nội dung, tiến độ thực hiện, phân  công trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu thuộc trách nhiệm của Cục Quản lý tài nguyên nước được giao thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP (Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT).
 
Theo đó, Kế hoạch hành động của Cục Quản lý tài nguyên nước bao gồm những nhiệm vụ chủ yếu như sau:
 
Một là, rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk; hoàn thành Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Hai là, triển khai thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ; xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia.
 
Ba là, hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chính sách hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước dưới đất và bảo đảm công khai, minh bạch, trong đó có việc rà soát đối với quy định hạn chế khai thác nước dưới đất đã ban hành và khoanh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các địa phương chưa ban hành.
 
Bốn là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá,... Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới; xây dựng các quy định, hướng dẫn quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động vận hành hồ chứa.
 
Năm là, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động, trực tuyến; giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu, đảm bảo tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo cơ chế phối hợp liên hồ chứa đạt từ 62% trở lên.
 
Sáu là, nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảu tối thiểu của các hồ chứa thủy điện bằng công nghệ tự động, trực tuyến.
Bẩy là, tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 
Tám là, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
 
Chín là, tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số.
 
Theo đó, Quyết định cũng phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và thời hạn hoàn thành.
 
Quyết định cũng giao, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Cục chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động này; lập báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện trình Lãnh đạo Cục xem xét, báo cáo Bộ theo quy định./.

Tác giả bài viết: dwrm