Cục Quản lý tài nguyên nước: Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai

Giai đoạn 2018 - 2020, Cục hoàn thiện bổ sung cập nhật các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên toàn quốc

Giai đoạn 2018 - 2020, Cục hoàn thiện bổ sung cập nhật các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên toàn quốc

Ngày 25/4, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành Quyết định 102/QĐ-TNN về Kế hoạch của Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Mục tiêu của Kế hoạch là xác định nội dung, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện hiệu quả những  nhiệm vụ chủ yếu thuộc trách nhiệm của Cục Quản lý tài nguyên nước được giao trong Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai (Quyết định số 2693/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


 
Theo đó, nhiệm vụ trong các giai đoạn được phân công cụ thể như sau: Giai đoạn 2018 - 2020, Cục hoàn thiện bổ sung cập nhật các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên toàn quốc, trọng tâm là các quy trình liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Srêpốk, Cả, Hương, Đồng Nai, Vu Gia - Thu Bồn; xây dựng hệ thống quản lý, quan trắc, giám sát và hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông. Đồng thời, thực hiện các giải pháp để cập nhật tự động dữ liệu, thông tin vận hành hồ chứa trước năm 2020.
 
Giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục kiểm tra, giám sát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông đảm bảo vận hành an toàn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khai thác hiệu quả tài nguyên nước; Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý, quan trắc, giám sát và hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (DWRM)