Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 14/02, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ để rà soát các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cho biết, thực hiện Quyết định số 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và theo Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết, các đơn vị của Bộ được giao 64 nhiệm vụ, tập trung vào các nội dung: Cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ liệu và tăng cường điều tra cơ bản; Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Rà soát, hoàn thiện và xây dựng các phương án quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; Huy động và quản lý nguồn lực tài chính; Tăng cường hợp tác quốc tế.


Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì cuộc họp

Cho đến nay, đã triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ, đã hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ 08 nhiệm vụ, số nhiệm vụ còn lại đang được xây dựng, rà soát và đẩy nhanh việc thực hiện. Một số nhiệm vụ đã có kết quả bước đầu như: Nhiệm vụ “Nâng cấp, xây dựng mạng lưới quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu”; “Tăng cường năng lực và phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân vùng ĐBSCL nhằm phát triển bền vững, thích ứng với BĐKH”; các nhiệm vụ hợp tác quốc tế có liên quan...
Tại cuộc họp, các đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ đã báo cáo cụ thể các nội dung đã triển khai, kế hoạch thực hiện trong năm 2020; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp để bảo đảm chất lượng và nội dung thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường báo cáo tại cuộc họp 
 
Nhấn mạnh về những tác động của BĐKH, đặc biệt trong năm 2020 - tình hình xâm nhập mặn xảy ra sớm hơn, sâu hơn và nghiêm trọng hơn năm 2015-2016, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP để đẩy nhanh tiến độ, rà soát và lồng ghép triển khai ngay cùng với các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Bộ.
 
Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, Thứ trưởng cũng cho rằng, cần phải nghiên cứu, đề xuất việc đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động nguồn lực tài chính  trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.


Toàn cảnh cuộc họp
 
Thứ trưởng giao Cục Biến đổi khí hậu khẩn trương xây dựng cơ chế phối hợp và giám sát thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong và ngoài nước nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP. Đồng thời, tham mưu để lãnh đạo Bộ tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương để rà soát nội dung thực hiện cũng như tăng cường sự phối hợp, kết nối giữa các  giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện để đảm bảo tính liên vùng, liên ngành và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm./.

Tác giả bài viết: PV