Định hướng công tác tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2022

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Công văn số 704/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác tuyên truyền năm 2022.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Vì vậy, công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông tiếp tục cần được tăng cường, đổi mới, góp phần đảm bảo mục tiêu quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số của ngành, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
 
Theo đó, công tác tuyên truyền của Bộ TN&MT năm 2022 sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:
 
Tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nội dung nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường đặt ra năm 2022.
 
Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trình Quốc hội dự án sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013; Luật Tài nguyên nước năm 2012; tổng kết đánh giá và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số đề án quan trọng khác. Thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ quản lý nhà nước và nhận thức, hành động của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường.
 
Đổi mới, sáng tạo, khoa học và chủ động trong hoạt động tuyên truyền về chủ đề thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Đa dạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức của cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Chủ động nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ việc lợi dụng, lôi kéo, gây rối, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với nội dung liên quan trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của ngành, đất nước. Mở rộng tuyên truyền đối ngoại chủ đề về tài nguyên và môi trường.


Đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về thông điệp, nội dung, cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); các mục tiêu, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển, giải pháp, đề án phù hợp với mục tiêu cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Tuyên truyền về quá trình xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản, cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn. Phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách pháp luật, tiềm lực, nguồn lực tài nguyên và môi trường đóng góp cho tăng trưởng, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng tài nguyên số với các nền tảng dữ liệu lớn của ngành. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển; quán triệt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức của Ngành.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; về vị trí, vai trò và đóng góp của tài nguyên và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội; các sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành; công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; kết quả công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác và hội nhập quốc tế.
 
Hưởng ứng các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà nước phát động, các sự kiện chính trị, ngày lễ, sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022). Hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp công tác trong ngành tài nguyên và môi trường và cộng đồng.
 
Về tổ chức thực hiện, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí; định kỳ hằng Quý và kết thúc năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức thực hiện; chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp báo; hướng dẫn phối hợp công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông; cung cấp thông tin; tổ chức hoạt động, sự kiện truyền thông tài nguyên và môi trường đảm bảo quy định và hiệu quả.
 
Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xác định nội dung cần tập trung tuyên truyền. Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, tuyên truyền thường xuyên các hoạt động, nhiệm vụ, kết quả nổi bật thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo quy định.
 
Các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ thông tin, báo chí, truyền thông bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và cơ quan quản lý nhà nước về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí. Tăng cường đổi mới nội dung thông tin; thành lập, vận hành các chuyên trang, chuyên mục, chương trình để tăng thời lượng, dung lượng tỷ lệ nội dung thông tin tuyên truyền; đổi mới hoạt động cung cấp thông tin thông qua Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông trên nền tảng công nghệ thông tin; tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, sự kiện tuyên truyền chủ đề trọng tâm về tài nguyên và môi trường, đảm bảo hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế.

Chi tiết Công văn số 704/BTNMT-TĐKTTT  xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: DWRM