Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước tháng 4 năm 2018

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, trong tháng 4/2018, Cục đã hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các đơn vị trong Bộ và đã họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật có phần liên quan đến tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Cục đang tổng hợp và tiếp thu tiếp thu theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương về Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; triển khai lấy ý kiến của các địa phương về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, sông Trà Khúc, sông Kôn - Hà Thanh và thành lập các tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa nêu trên.

Cục đã thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập dự thảo Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước; Thông tư quy định điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; Triển khai thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng quy hoạch tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc;…

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác, Cục đang triển khai xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành; triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hoàn thiện các hồ sơ thành lập 4 Ủy ban lưu vực sông: Hồng – Thái Bình, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đồng Nai; ….

Tác giả bài viết: dwrm