Khối Thi đua số IV - Bộ TN&MT: Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Đại diện các đơn vị trong Khối Thi đua số IV Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đại diện các đơn vị trong Khối Thi đua số IV Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ TN&MT) đề nghị, năm 2022, Khối Thi đua số IV đẩy mạnh công tác các phong trào thi đua, tăng cường phối hợp, trao đổi về công tác chuyên môn, thi đua, khen thưởng với các Cụm Thi đua của các địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về TN&MT ở Trung ương và địa phương.

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Khối Thi đua số IV Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Trưởng Khối thi đua số IV chủ trì Hội nghị.
 
Tham dự Hội nghị có ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua số IV.
 
Khối Thi đua số IV của Bộ TN&MT bao gồm 6 đơn vị trực thuộc là Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia là Khối trưởng Khối Thi đua số IV.

Đại diện các đơn vị trong Khối Thi đua số IV Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 

Trong năm 2021, dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, đại dịch COVID-19 diễn ra trên khắp thế giới nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của các đơn vị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, công chức, viên chức và người lao động, các đơn vị trong Khối Thi đua IV đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra.
 
Các đơn vị trong Khối đã tập trung hoàn thiện thể chế và tăng cường quản lý Nhà nước về TN&MT như: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về TN&MT; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án, các nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao.
 
Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Khối nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến trên các lĩnh vực công tác của các đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng như: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”; “Phong trào thi đua đặc biệt năm 2021 của Bộ TN&MT”.
 
Cùng với đó,  Khối Thi đua số IV đã hưởng ứng các phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị của đất nước, ngày truyền thống của ngành; hưởng ứng các sự kiện quan trọng của ngành TN&MT. Tăng cường và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở…
 
Tuy nhiên, do phần lớn các đơn vị trong Khối Thi đua số IV bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT, thực hiện khối lượng công việc lớn, độ phức tạp cao, song đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đều là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên công tác tham mưu, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn có hạn chế.
 
Trong năm 2022, Khối Thi đua IV sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Trong đó, Khối tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thi đua sôi nổi, sâu rộng trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm hoàn thành các nội dung, mục tiêu thi đua do Bộ TN&MT phát động. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành TN&MT.
 
Cùng với đó là thực hiện đúng quy chế hoạt động của Khối; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, trọng tâm là “tập trung rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Khối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT; tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng đơn vị, từng công chức, viên chức và người lao động.
 
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong khối đã có nhiều ý kiến phát biểu nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và bổ sung một số nội dung cho phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Khối.
 
Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị đưa vào định hướng năm 2022 của Khối Thi đua IV về tập trung xây dựng các Kế hoạch thi đua, giao lưu, tọa đàm với hình thức phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Trưởng Khối Thi đua số IV chủ trì Hội nghị
 
Đại diện Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung cho rằng, trong năm 2022, phương hướng hoạt động của Khối Thi đua IV cần tạo được nét riêng, đặc thù của Khối vì các thành viên của Khối là các đơn vị tham gia xây dựng và trình ban hành các chính sách lớn, là các đơn vị tập trung các thủ tục hành chính cần cải cách hành chính và các dịch vụ công. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Khối thông qua giao lưu, tìm hiểu, tọa đàm về những tiến bộ, thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT;...
 
Thay mặt cho thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng của Bộ TN&MT, ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong Khối Thi đua số IV và đánh giá Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Trưởng Khối trong năm 2021.
 
Đồng thời, ông Trương Văn Đạt đề nghị trong năm 2022, Khối Thi đua số IV cần tăng cường phối hợp, trao đổi về công tác chuyên môn, thi đua, khen thưởng với các Cụm Thi đua của các địa phương mà cụ thể là các Sở TN&MT nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về TN&MT ở Trung ương và địa phương.
 
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh  bày tỏ cảm ơn chân thành về sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự hướng dẫn nhiệt tình của Vụ Thi đua, Khen Thưởng và Tuyên truyền cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Khối để Cục Viễn thám quốc gia hoàn thành vai trò là Trưởng Khối Thi đua số IV năm 2021.
 
Theo phân công luân phiên vai trò Trưởng Khối của các đơn vị trong Khối Thi đua số IV, năm 2022, Cục Quản lý tài nguyên nước giữ vai trò Trưởng Khối Thi đua số IV và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sẽ giữ vai trò Khối phó.


 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn