Kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trong cả nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện theo đúng quy định của nhà nước, phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao nhiệm vụ cho một số Bộ chức năng và địa phương tiếp tục kiểm tra, đánh giá an toàn hồ đập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước được giao về quản lý an toàn đập thực hiện việc kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Bộ Xây dựng thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước thuộc danh mục công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chuẩn bị báo cáo về "thực trạng các hồ đập hiện nay và đánh giá mức độ rủi ro của hồ đập trong cả nước".

 

Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng an toàn của các hồ đập thủy điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2016.

 

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy hoạch thủy điện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ.