Phê duyệt 93 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm 2020

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt 93 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tổng số tiền trên 43,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên nước, cụ thể: Cục đã hoàn thiện dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước” để gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; thực hiện rà soát, trình Bộ thẩm định, phê duyệt nội dung, dự toán dự án “Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ “Lập Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”; triển khai rà soát nội dung quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước lồng ghép trong quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước;…
 
Ngoài ra, Cục còn đồng chủ trì với Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước Quốc gia xây dựng Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; đồng chủ trì với Viện Khoa học tài nguyên nước xây dựng Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước
 
Về công tác cấp phép tài nguyên nước, 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã thẩm định trình Bộ cấp 86 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể: 14 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 57 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt và 13 giấy phép khai thác nước dưới đất và 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
 
Về công tác thanh tra, kiểm tra, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, Cục Quản lý tài nguyên nước đã có Công văn số 609/TNN-CSPC ngày 08 tháng 4 năm 2020 về việc khảo sát phục vụ lập Kế hoạch tiến hành thanh tra gửi đến các Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến và nắm bắt tình hình các đối tượng được thanh tra. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến phản hồi từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 14 tháng 5 năm 2020, Cục đã có Công văn số 864/TNN-CSPC về việc xây dựng điều chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 gửi Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay 100% đã được kết nối cung cấp thông tin dữ liệu hàng ngày về Cục Quản lý tài nguyên nước.
 
Hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện quy định về hạn chế khai thác nước dưới đất tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ nguồn nước dưới đất trong đó có việc rà soát đối với quy định hạn chế khai thác nước dưới đất đã ban hành và khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các địa phương chưa ban hành.
 
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, trọng tâm là các quy định mới như: Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; giám sát việc vận hành của các hồ chứa theo quy trình liên hồ và việc xả dòng chảy tối thiểu, đảm bảo tỷ lệ các hồ chứa lớn quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo cơ chế phối hợp liên hồ chứa đạt từ 62% trở lên.
 
Chỉ đạo tăng cường cải cách thủ tục hành chính cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 20 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo Quyết định số 2568/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 và Quyết định số 1957/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt 93 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tổng số tiền trên 43,3 tỷ đồng
 
Tại các địa phương, tính đến ngày 30/6/2020, Cục Quản lý tài nguyên nước đã nhận được báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước ở địa phương của 19 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thống kê sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2020, các địa phương đã thẩm định cấp 326 giấy phép tài nguyên nước các loại. Các địa phương đã tham mưu thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước như cấp giấy phép hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa, phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
 
Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2020, Cục sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thực hiện xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện lập Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Lập nhiệm vụ Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn và lưu vực sông Ba.
 
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước.
 
Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
 
Đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn NDĐ ở vùng khan hiếm nước; nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.
 
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục tích cực triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý; thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành công việc.
 
Về kế hoạch, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra 6 tháng cuối năm 2020, Cục sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước một số đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có quy mô lớn và phục vụ cấp nước cho đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Nam Định; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các hồ chứa thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và sông Cả; Kiểm tra đột xuất đối với các vấn đề nóng bỏng, mang tính cấp thiết, gây hoang mang dư luận.

Tác giả bài viết: DWRM