Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Báo cáo “Đánh giá tác động của quá trình phát triển kinh tế lên môi trường trong giai đoạn 2006 - 2016 và đề xuất giải pháp bảo đảm phát triển kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên”

Tổ soạn thảo được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-BTNMT ngày 7/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Theo đó, Tổ soạn thảo do ông Tạ Đình Thi, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng làm Tổ trưởng; ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường làm Phó Tổ trưởng.

Các thành viên của tổ soạn thảo là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT bao gồm các Tổng cục: Môi trường, Quản lý đất đai, Biển và Hải đảo Việt Nam, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; các Vụ: Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Pháp chế và Văn phòng Bộ; các Cục: Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước, Viễn thám quốc gia, Công nghệ thông tin.

Tổ soạn thảo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, theo Đề án “Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị.