Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ảnh internet

Ảnh internet

Để tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 8012/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Công văn nêu rõ, ngày 20 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2138/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpốk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch), nhằm triển khai Luật Tài nguyên nước, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Quy hoạch được ban hành với mục tiêu bảo đảm an ninh tài nguyên nước trên lưu vực sông, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách công bằng, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và tác hại do nước gây ra.


 
Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện Quy hoạch theo nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định số 2138/QĐ-TTg. Trong đó, đề nghị lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi quản lý:
 
Một là, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức lập nội dung phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; đề xuất, bổ sung Danh mục công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nước, phát triển tài nguyên nước bao gồm các công trình có quy mô nhỏ hơn quy định tại điểm a khoản 6, mục III Điều 1 Quyết định số 2138/QĐ-TTg để đưa vào quy hoạch tỉnh theo quy định.
 
Hai là, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ sung chức năng cơ bản của nguồn nước quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 2138/QĐ-TTg phù hợp với thực tế và nhiệm vụ bảo vệ môi trường (nếu cần).
 
Ba là, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các nguồn nước nội tỉnh, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập hành lang bảo vệ nguồn nước; thu gom, xử lý nước thải đô thị trên địa bàn trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc tổng hợp báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.
 
Chi tiết công văn số 8012/BTNMT-TNN xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: DWRM