Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 11/2014

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông báo số 138/TB-BTNMT về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 11 năm 2014 do Bộ trưởng chủ trì.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2014, ý kiến phát biểu của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, về cơ bản, công tác của Bộ trong thời gian vừa qua được các đơn vị tập trung triển khai tích cực, nhiều việc lớn của Bộ đã hoàn thành. Các đơn vị thuộc Bộ cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. 
 
Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2014 và chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015, thì cần phải hoàn thành các nhiệm vụ trong năm bảo đảm chất lượng, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm định kỳ hàng tháng thống kê báo cáo tình hình chấp hành đúng quy định thời gian làm việc và đeo thẻ thông qua hệ thống quản lý thẻ ra vào cơ quan Bộ.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung giải quyết các văn bản, hồ sơ còn tồn đọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia phối hợp giải quyết công việc để hoàn thành Chương trình công tác. Tập trung xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và tổ chức tổng kết công tác năm 2014 trước ngày 05/01/2015. Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường trước ngày 10/01/2015.
 
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước cần tập trung xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh; Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước trong tháng 11 năm 2014.
 
Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt nghiên cứu tác động của các dự án thủy điện trên dòng chính Mê Công; nghiên cứu xây dựng Chiến lược và Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến để nâng tầm chiến lược bảo vệ lưu vực sông Mê Công.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (dwrm)