Bình Phước: Báo cáo kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Phước vừa qua đã có công văn số 2959/STNMT-TNN&KS báo cáo về kết quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2020, Sở TN&MT đã thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tài nguyên nước và thực hiện Đề án Vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Phước năm thứ XV (7/2020-6/2021). Đồng thời, thực hiện Dự án lập danh mục các nguồn nước phải lập Danh mục hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Về công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, Sở TN&MT đã triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Nước thế giới năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Phước với các hình thực như : tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền, ...

Trong năm 2020 vừa qua, Sở cũng đang triển khai thực hiện Dự án gói thầu: Dự án lập danh mục các nguồn nước phải lập Danh mục hành lang vảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý tài nguyên nước trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bình Phước kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác kiểm tra, thống kê các công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước để địa phương triển khai thực hiện. 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM