Cao Bằng: Ban hành quy định cấp giấy phép tài nguyên nước

Trong tháng 8/2010, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1406/2010/QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
Quy định này quy định việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước vào nguồn nước.

Quy định cũng nêu rõ các trường hợp không phải xin cấp giấy phép; Và các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình không phải xin phép nhưng phải đăng ký đó là: Khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong vùng mà tổng lượng nước khai thác vượt quá tổng lượng dòng ngầm trung bình mùa kiệt hoặc chiều sâu giếng khai thác lớn hơn 40m.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2010 và thay thế quyết định số 3602/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Cao Bằng về Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 1406/2010/QĐ-UBND xem tại đây

Tác giả bài viết: dwrm