ĐỒNG NAI TỔ CHỨC SƠ KẾT 09 THÁNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quang cảnh cuộc họp sơ kết 09 tháng

Quang cảnh cuộc họp sơ kết 09 tháng

Chiều ngày 04/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tổ chức họp sơ kết 09 tháng năm 2018 công tác quản lý tài nguyên và môi trường tren địa bàn tỉnh. Chủ trì cuộc họp là đồng chí Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở. Tham dự cuộc họp còn có Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Tai cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở, đã đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 09 tháng năm 2018 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong các tháng còn lại trong năm 2018.
 
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 
Trong công tác pháp chế: Tham mưu HĐND và UBND tỉnh ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm 02 Nghị quyết và 06 Quyết định. Đồng thời, tổ chức triển khai đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các phòng, đơn vị thuộc Sở để biết và tổ chức thực hiện đúng quy định, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Sở tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chuyên sâu 04 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, Quyết định số 09, 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
 
Trong công tác quản lý đất đai: Sở tiếp tục triển khai rà soát, khắc phục các nội dung tồn tại sau Hội nghị tổng kết Dự án tổng thể hồ sơ địa chính. Theo dõi, đôn đốc và tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bồi thường dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Lập danh mục các dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà quá 03 năm chưa thực hiện và đề xuất UBND tỉnh xem xét loại bỏ 96 dự án. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 bổ sung của 11/11 đơn vị cấp huyện. Rà soát các vị trí đất không phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác. Hoàn thành công tác kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh tình hình cho tách thửa đất và quản lý sử dụng đất sau tách thửa trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý và khai thác sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đấu giá thành công 04 khu đất, với tổng số tiền 382,59 tỷ đồng.
 
Về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản: Đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tất cả các huyện và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000. Tổ chức truyền thông ngày nước thế giới 22/3, ngày khí tượng thủy văn thế giới 23/3, ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam. Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh và có Tờ trình để trình UBND tỉnh ban hành.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành phát biểu
 
- Tổng hợp, góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông trình UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết của Tỉnh ủy để tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy. Báo cáo UBND tỉnh một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản. Tổ chức rà soát, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 13 mỏ khoáng sản. Kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản 03 mỏ cát và 12 dự án cải tạo đất nông, lâm nghiệp có thu hồi khoáng sản.
 
Về quản lý, bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý 100% chất thải y tế; 98% chất thải nguy hại; 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại. Thu gom, xử lý 98,1% chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ rác thải chôn lấp khoảng 64%. 31/31 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lắp đặt 06 trạm quan trắc nước thải tự động tại 06 KCN còn lại có lượng nước thải ổn định và thực hiện kết nối, truyền dữ liệu quan trắc về Sở để giám sát; qua đó, nâng tổng số 25/25 KCN đủ điều kiện được lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, đạt 100% theo mục tiêu Nghị quyết. Tổ chức giám sát, theo dõi việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi; qua đó, đã đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xử phạt 15 trại chăn nuôi theo kết quả kiểm tra đợt 1, với tổng số tiền 5,58 tỷ đồng. Tiếp tục theo dõi các khu xử lý chất thải và giám sát tiến độ giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt dưới 50%. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thu được 4,8 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và 55,6 triệu đồng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
 
Về tiếp công dân; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp 114 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, thắc mắc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có 01 lượt đông người (hơn 200 công dân) đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ Sặt; tổ chức thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành 17 đơn vị theo kế hoạch; tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 12 đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước, 15 đơn vị trong lĩnh vực khoáng sản, 57 đơn vị trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra sau giao đất, thuê đất đối với 55/70 cơ sở; tổ chức Đoàn kiểm tra công tác tách thửa đất và quản lý sử dụng đất sau tách thửa tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa; kiểm tra 35 khu đất theo Kế hoạch xử lý tồn tại các khu đất UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý chưa nhận bàn giao mặt bằng. Tiếp nhận 35 đơn khiếu nại do UBND tỉnh chỉ đạo xử lý và 97 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết; hoàn thành báo cáo xác minh 33 đơn trình UBND tỉnh. Xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt 115 trường hợp, với tổng số tiền là 10,9 tỷ đồng.
 
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 
Đối với hồ sơ tổ chức xử lý tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận 4.415 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ cần giải quyết lên 4.867 hồ sơ; đã giải quyết 4.299 hồ sơ, đạt 88,3% (trong đó, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 3.949 hồ sơ, giải quyết trễ hạn là 350 hồ sơ); còn 568 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết (trong đó có 248 hồ sơ đã trễ hạn).
 
Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện: Tiếp nhận 153.767 hồ sơ; đã giải quyết 145.868 hồ sơ, tỷ lệ 94,86%; trong đó, giải quyết đúng và trước hạn 141.846 hồ sơ, đạt 97,2%; giải quyết trễ hạn 4.021 hồ sơ, chiếm 2,8%.
 
MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
 
- Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm thực hiện nhưng có trường hợp còn chậm so với đăng ký từ đầu năm.
 
- Tình trạng tự phân lô, tách thửa chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến việc tự ý phân lô, tách thửa tràn lan, rao bán trên mạng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Một số dự án đã được giao đất, cho thuê đất từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, dẫn đến phản ánh nhiều lần của cử tri và bức xúc của người dân.
 
- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra. Mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao; các sở, ngành, địa phương và lực lượng Công an đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn nhưng trong thời gian qua vẫn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
 
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu môi trường về tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (tỷ lệ này là 64%, vẫn cao nhiều so với Nghị quyết của Tỉnh ủy yêu cầu là tỷ lệ chôn lấp đến hết năm 2018 phải dưới 50%).
 
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vẫn còn nhiều trường hợp giải quyết chậm trễ, tỷ lệ xử lý hồ sơ trễ hạn đối với tổ chức là 12,2%, đối với cá nhân là 2,8%.
 
- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát sau cấp phép trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa thực sự hiệu quả. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản vẫn nhiều mặc dù đã tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
Tại cuộc họp, đã có nhiều ý kiến phát biểu liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, những tồn tại, vướng mắc tại các địa phương và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, trong đó, tập trung nhiều nhất vẫn là khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở các ý kiến của phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, ý kiến trao đổi của một số Trưởng phòng thuộc Sở và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, ông Đặng Minh Đức đã kết luận cuộc họp và chỉ đạo:
 
- Về công tác tổ chức, bộ máy: Cần tập trung thực hiện hoàn chỉnh việc xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
- Về nhiệm vụ chuyên môn: Những khó khăn vướng mắc của các Huyện đã nêu cần được tập trung tháo gỡ. Các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phòng Tài nguyên và Môi trường các Huyện để kịp thời chia sẻ, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chuyên môn, kỹ thuật. Riêng những vấn đề vướng mắc trong cơ chế, chính sách là vấn đề chung của toàn ngành, Sở sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ trong thời gian tới. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương cũng như các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở cần tăng cường trách nhiệm, nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành để giải quyết khối lượng công việc nặng nề của ngành.
- Về các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2018: Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh, đề nghị các phòng, đơn vị khẩn trương rà soát kỹ Chương trình công tác của Sở, của phòng, đơn vị để đề xuất những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện. Lãnh đạo Sở sẽ làm việc trực tiếp với từng phòng, đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện trong 09 tháng và chỉ đạo những vấn đề cần tập trung thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2018. Trước mắt, tập trung một số nội dung như:
 
- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 09, 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 
- Tiếp tục đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý những vấn đề còn tồn tại trong đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu của các xã trong Dự án tổng thể. Tổ chức kiểm tra việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính các công trình thực hiện theo Dự án tổng thể.
 
- Theo dõi và kịp thời báo cáo tiến độ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
 
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Tiếp tục theo dõi, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về nội dung không phù hợp giữa quy hoạch ngành với quy hoạch sử dụng đất.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định phê duyệt Phương án quản lý và khai thác, sử dụng quỹ đất công.
 
- Xây dựng phương án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất được giao.
 
- Khẩn trương xây dựng đề cương nhiệm vụ “Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước” và rà soát khối lượng kinh phí để thực hiện dự án, trình UBND tỉnh.
 
- Tổ chức triển khai Báo cáo sơ kết và chỉ đạo của Tỉnh ủy đến các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện sau tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy.

Giám đốc Đặng Minh Đức phát biểu kết luận
 
- Tiếp tục theo dõi tiến độ và đôn đốc các khu xử lý chất thải đầu tư các hạng mục công trình nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; tiến độ triển khai đấu thầu đơn giá xử lý chất thải sinh hoạt của các địa phương để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.
 
- Tiếp tục kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 
- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt và hoàn thành các kết luận thanh tra, kiểm tra đã thực hiện trong thời gian trước. Tăng cường việc tiếp công dân, đối thoại với công dân và xử lý vi phạm hành chính theo quy định./.

Tác giả bài viết: Khôi Vũ

Nguồn tin: stnmt.dongnai.gov.vn