Đà Nẵng: Nghiên cứu, quy hoạch nguồn tài nguyên nước

Chiều 30-1, tại hội thảo “Chia sẻ và đối thoại kết quả ứng dụng công cụ WEAP để đánh giá và quy hoạch nguồn tài nguyên nước cho thành phố Đà Nẵng”.

Do Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ (ISET) tổ chức, Viện Khoa học thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đưa ra các thông số, dữ liệu đầu vào trong mô hình quản lý nguồn tài nguyên nước của thành phố Đà Nẵng; ứng dụng WEAP - các kết quả đạt được trong mô hình quản lý nguồn tài nguyên nước như:
 

Các giả thiết về nguồn nước đến, các giả thiết về nhu cầu sử dụng nước, các kịch bản cân bằng nước… Bên cạnh đó, các chuyên gia đã trao đổi và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về kết quả ứng dụng WEAP trong mô hình quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Đà Nẵng.

Nguồn tin: baodanang.vn