Đà Nẵng: Tạm dừng cấp phép DA có thể gây ô nhiễm môi trường

Tạm dừng cấp phép DA trồng rừng, nuôi trồng thủy sản; các DA trong khu vực bán đảo Sơn Trà và các DA có khả năng gây ô nhiễm môi trường cho thấy quyết tâm bảo vệ môi trường của TP Đà Nẵng.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ thị về việc tăng cường việc quản lý, kiểm tra các dự án (DA) đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

Theo đó, TP tạm dừng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các DA trồng rừng và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, các DA trong khu vực bán đảo Sơn Trà và các DA có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các DA đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Chủ tịch UBND TP chỉ thị Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, góp vốn điều lệ; đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuyển dụng lao động; đình công, lãn công của công nhân không đúng quy định….

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu cho UBND TP thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ đầu tư không có kế hoạch triển khai DA theo tiến độ đã cam kết; hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư - giấy phép đầu tư trước thời hạn nếu nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc bỏ về nước quá thời hạn mà không triển khai DA.

Với các DA nằm trong các KCN và Chế xuất, Ban Quản lý các KCN và Chế xuất lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo chức năng của mình.


Nguồn tin: Chinhphu.vn