Đăk Nông: Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông vừa ban hành Quyết định số 179/QĐ-STNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông.

Theo đó, Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng kế hoạch Tài chính - Giá đất; Phòng Đăng ký Thống kê Đo đạc, Viễn thám - Chính sách đất đai; Phòng Quy hoạch Giao đất; Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước; và Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông.
 
Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước có nhiệm vụ tham mưu lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh; 
 
Bên cạnh đó, tham mưu khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục ao, hồ, đầm phá không được san lấp; xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh; 
 
Mặt khác, phòng cũng  tham mưu lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán thiếu  nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
 
Ngoài ra, phòng khoáng sản – tài nguyên nước còn tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn;  thực hiện báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn; 
 
Đồng thời, tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; và lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chi tiết Quyết định số 179/QĐ-STNMT xin mời xem Tại đây
 

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (DWRM)