Gia Lai: Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025 nhằm mục đích quản lý, khai thác một cách tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh khỏi những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh Gia Lai.
Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và hiện trạng tài nguyên nước xác định  nhu cầu khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Từ đó đưa ra quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước, quy hoạch mạng quan trắc tài nguyên nước, các giải pháp phòng chống giảm thiểu lũ lụt, hạn hán và các tác động của biến đổi khí hậu đối với quy hoạch tài nguyên nước.
 
Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng cần giáo dục nâng cao nhận thức về tài nguyên nước; xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đảm bảo nước thải ra môi trường đạt yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đặc biệt là tại các Khu công nghiệp tập trung, các khu sản xuất kinh doanh, bệnh viện...; hướng dẫn, khuyến khích  người dân sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; tăng cường công tác quản lý, quan trắc, kiểm soát, đánh giá tài nguyên nước, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước.
 
Quyết định yêu cầu ngành chức năng cần hoàn chỉnh các văn bản pháp luật quy định về khai thác, sử dụng và xả nước thải. Đầu tư trang bị cho công tác quản lý như xây dựng, tu sửa nhà trạm, thiết bị đo kiểm tra, hệ thống thông tin liên lạc. Có cơ chế tạo điều kiện để cộng đồng tham gia, hỗ trợ việc giám sát, đấu tranh bảo vệ tài nguyên nước, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, sản xuất đầu tư phát triển công nghệ sạch, tiết kiệm nguyên nhiên liệu.

Tác giả bài viết: PV