Hậu Giang: Một số kết quả về công tác quản lý tài nguyên nước năm 2021

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, trong năm 2021, tỉnh đã cấp 10 giấy phép hoạt động về tài nguyên nước, trong đó có 9 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 11 công trình khai thác với tổng số tiền khoảng 341 tỷ đồng; trong đó, tỉnh Hậu Giang phê duyệt theo thẩm quyền là 10 công trình với tổng số tiền phê duyệt khoảng 2,8 tỷ đồng. Hầu hết các công trình thuộc trường hợp phải kê khai tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã thực hiện kê khai theo quy định, đến nay chưa phát sinh trường hợp phải truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.Hiện nay, tỉnh Hậu Giang đang triển khai xây dựng Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh trên cơ sở Quyết định số 432/QĐTTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, chú trọng các nhiệm vụ về đánh giá số lượng nước, phù sa, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước, điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và xây dựng kế hoạch phục hồi các nguồn nước cạn kiệt, suy thoái trên địa bàn. Dự kiến, Kế hoạch sẽ được tổ chức lấy ý kiến và ban hành trong quý II năm 2022.

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, phương án và kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang; xây dựng Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;….

 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM