Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước 10 tháng đầu năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 324/BC-STNMT về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 2 tháng cuối năm 2020 của ngành tài nguyên và môi trường.

Báo cáo về lĩnh vực tài nguyên nước trong 10 tháng đầu năm, trong 10 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã  tiếp nhận 79 hồ sơ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó: đã xử lý 66 hồ sơ, đang xử lý 13 hồ sơ đang trong hạn xử lý. 
 
Về công tác tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 10 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền là 2.983.917.266 đồng.
 
Bên cạnh đó, Sở đã tiến hành kiểm tra định kỳ hoạt động tài nguyên nước đối với 07 cơ sở khai thác tài nguyên nước, 08 cơ sở hành nghề khoan nước dưới đất đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh và 08 cơ sở xả nước thải vào nguồn nước. Qua kết quả kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước và khắc phục các thiếu sót.
 
Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên nước được quan tâm Trong năm 2020, Sở TN&MT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nước thế giới 22/3 và ngày Khí tượng thế giới 23/3; tuyên truyền hướng dẫn các quy định về tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh cho cấp huyện, cấp xã vào ngày 29/7/2020.
 
Trong năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 02 dự án vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Côn Đảo giai đoạn 2018-2019; tiếp tục triển khai vận hành 02 mạng quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021. Đồng thời, Sở đã tổ chức xây dựng danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án Xác định dòng chảy tối thiểu và đánh giá sức chịu tải của sông, suối ao hồ trên địa bàn tỉnh.
 
Về nhiệm vụ 2 tháng cuối năm trong lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước giai đoạn 2020-2021; hoàn thiện đề cương và dự toán kinh phó dự án Rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”; Rà soát các quy định về cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường những khó khăn vướng mắc; triển khai, kết nối dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước của các đợn vị đã cấp phép khai thác tài nguyên nước vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước của tỉnh. 
 

Tác giả bài viết: Linh Đan (DWRM)