Lạng Sơn: Triển khai Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 1506/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giao các Sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước của địa phương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và đảm bảo thứ tự ưu tiên của Quy hoạch theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2021.
 
Cùng với đó, xây dựng phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ lập Quy hoạch.
 

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn