Lào Cai: Có 317 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Theo nội dung Văn bản số 2761/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Lào Cai vừa được ban hành, tỉnh Lào Cai có 317 vùng hạn chế khai thác.

Cụ thể: Vùng hạn chế 1 có 274 vùng; vùng hạn chế 3 có 43 vùng; vùng hạn chế hỗn hợp có 18 vùng (không có vùng hạn chế 2). Diện tích vùng hạn chế 57.723,61 ha. Trong đó, diện tích vùng hạn chế 1 là 45.809,96 ha, diện tích vùng hạn chế 3 là 8.576,96 ha và diện tích vùng hạn chế hỗn hợp là 3.336,68 ha.


 
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện công bố Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều phê duyệt danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất khi cần thiết. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định này.
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quyết định này cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.
 
Tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc các trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 Luật Tài nguyên nước; phải thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất trong các khu vực thuộc Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.