Thái Bình: Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018

Ảnh internet

Ảnh internet

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Bình đã có Báo cáo số 309/ BC-STNMTgửi Cục Quản lý tài nguyên nước về tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018 của tỉnh Thái Bình.

Theo đó,  trong năm 2018,  Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các văn bản pháp luật tài nguyên nước đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; triển khai các hoạt động truyền thông về tài nguyên nước và hưởng ứng “Ngày nước thế giới”. Sở TN&MT đã có công văn số 122/STNMT-TNNKS ngày 18/01/2018, 987/STNMT-TNNKS ngày 22/05/2018 yêu cầu các chủ các công trình khai thác nước đã có giấy phép trước ngày 01/9/2017 kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Năm 2018, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh cấp 36 giấy phép, trong đó có 17 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 15 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, gia hạn 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, điều chỉnh 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.

Đồng thời, Sở TN&MT đang hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình” đã hoàn thiện điều tra và đang trong giai đoạn tổng hợp, xử lý số liệu sau khi khảo sát.Năm 2018, Sở TN&MT đã tổ chức  đoàn thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước của 08 cơ sở kinh doanh nước sạch.

Về kết quả phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tính đến 20/11/2018 đã có 39 cơ sở khai thác tài nguyên nước được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với tổng số tiền phải thu năm 2017 là 480 triệu đồng và số tiền phải thu năm 2018 là hơn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Sở TN&MT đã gửi 04 lần công văn tới các tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh cấp giấy khai thác, sử dụng tài nguyên nước nộp bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác nước, tuy nhiên đến nay một số đơn vị vẫn không thực hiện kê khai.

Tác giả bài viết: dwrm