Thanh Hóa: Nâng cao công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, năm 2014, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Là một ngành đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực nhạy cảm như: Đất đai, khoáng sản... nên nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2014, ngành TN&MT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước. Về quản lý đất đai, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 làm cơ sở cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được trên 2,8 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt hơn 97%. Hoạt động khoáng sản là lĩnh vực nhạy cảm, vì vậy ngành đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu cho tỉnh các biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời những điểm nóng trong hoạt động khai thác khoáng sản; khai thác, vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông. Đối với tài nguyên nước, toàn ngành đã có nhiều hoạt động tích cực trong tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân chấp hành Luật Tài nguyên nước. Đặc biệt, trong khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước ngành đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong tình trạng báo động ô nhiễm như hiện nay. Năm 2014, Chi cục BVMT đã thực hiện tốt chương trình quan trắc môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm; phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững. Nhờ đó, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về BVMT từng bước được nâng lên; tình trạng ô nhiễm dần được kiểm soát...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2015 toàn ngành tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác hướng dẫn thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TN&MT, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ TN&MT. Rà soát các tổ chức đang được Nhà  nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển nhượng sang thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 để hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức thực hiện theo quy định. Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khai thác và vận chuyển trái phép cát, sỏi lòng sông, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn của ngành; nghiên cứu, chủ động tham mưu việc sửa đổi, đơn giản hóa quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực TN&MT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin: baothanhhoa.vn