UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 48/UBND-KT chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn, khi cần thiết trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất ở những khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; tăng cường quản lý các nguồn thải vào nguồn nước, xử lý tốt các vấn đề môi trường liên quan đến nguồn nước, tham mưu xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo đúng quy định.


 
Sở Công Thương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các nhà máy thuỷ điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm đúng quy trình đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện trên địa bàn, bảo đảm sử dụng nguồn nước tổng hợp, đa mục tiêu, đảm bảo các nguyên tắc điều hòa, phân phối, bảo vệ nguồn tài nguyên nước theo quy định.
 
UBND các huyện, thành phố quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn; tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất tại các vùng hạn chế; rà soát các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực có nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt nguồn nước, đề xuất điều chỉnh, bổ sung khu vực cần hạn chế khai thác nước dưới đất./.


 

Tác giả bài viết: DWRM