Vĩnh Long: Công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Trong tháng 11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo số 4446/BC-STNMT gửi Cục Quản lý tài nguyên nước về tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2018.

Báo cáo nêu rõ, từ ngày 01/01/2018 đến 15/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp giấy phép tài nguyên nước, cụ thể: Đối với giấy phép xả thải vào nguồn nước có 09 giấy phép cấp mới; 09 giấy phép cấp lại, điều chỉnh. Đối với giấy phép khai thác sử dụng nước mặt có 04 giấy phép cấp mới; 02 giấy phép cấp lại, điều chỉnh. Đối với giấy phép thăm dò nước dưới đất là 02 giấy phép cấp mới, 01 giấy phép gia hạn; Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là 01 giấy phép cấp mới.

Về tình hình thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước; điều tra cơ bản tài nguyên nước và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn như: Thực hiện dự án “Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước”;  Dự án “Điều tra xác định vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác; khoanh định, công bố khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước được đẩy mạnh, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền về hành lang bảo vệ nguồn nước và 455 buổi tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên nước.

Sở TN&MT đã tổ chức 04 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 31 tổ chức cá nhân và xử phạt với số tiền là 70 triệu đồng (02 tổ chức, cá nhân). Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, số tiền phải thu năm 2018 là 268.087.515 đồng.

Thực hiện theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 6/1/2016 về việc công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Năm 2018, công tác triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm. 

Sở TN&MT cũng kiến nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tham mưu Bộ TN&MT hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được Luật Tài nguyên nước và Nghị định của Chính phủ đã giao; đồng thời, hướng dẫn địa phương có tính thống nhất chung cả nước về xây dựng hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM