Yên Bái: Ban hành quy định quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh.

Quy định nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị tham gia trong việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng các trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy định về vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế trạm đo mưa tự động. Theo đó, Trạm đo mưa tự động được bảo dưỡng nhằm duy trì các tính năng và tình trạng kỹ thuật trong điều kiện hoạt động bình thường của thiết bị.

Việc sửa chữa, thay thế thiết bị căn cứ vào biên bản kiểm tra định kỳ và đột xuất. Thiết bị được sửa chữa, thay thế phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Sau khi sửa chữa, thay thế phải lập biên bản đánh giá theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Thủy lợi là cơ quan quản lý các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổ chức vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sữa chữa và thay thế theo quy định. Lựa chọn đơn vị vận hành các trạm đo mưa tự động. Lập dự toán kinh phí quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định.

Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái cập nhật số liệu từ các trạm đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo, cảnh báo trong phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đơn vị vận hành phối hợp với cơ quan quản lý trạm đo mưa tự động thực hiện việc vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa các trạm đo mưa tự động theo quy định này.
 

Nguồn tin: Monre.gov.vn