Hội nghị đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào tháng 12/2022

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hội nghị Đa dạng sinh học Liên Hợp Quốc năm 2020 bị trì hoãn (COP15/COP-MOP10/COP-MOP4) sẽ được tổ chức thành hai phần. Theo đó, một Hội nghị cấp cao trực tuyến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7-19/12/2022 tại Montreal, Canada.
 

Mục tiêu chính của Hội nghị là thông qua khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020. Khuôn khổ này cung cấp tầm nhìn chiến lược và lộ trình toàn cầu cho việc bảo tồn, bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững đa dạng sinh học và hệ sinh thái trong thập kỷ tới.


 
Dự thảo lần đầu về Khuôn khổ nêu trên đã phát hành vào tháng 7 năm 2021, được xây dựng dựa trên các bài học kinh nghiệm từ Kế hoạch Chiến lược Đa dạng Sinh học năm 2011-2020 và các Mục tiêu Đa dạng Sinh học Aichi. Khuôn khổ này thừa nhận rằng hành động chính sách khẩn cấp trên toàn cầu, khu vực và quốc gia là cần thiết để chuyển đổi các mô hình kinh tế, xã hội và tài chính. Vì vậy, các xu hướng làm trầm trọng thêm tình trạng mất đa dạng sinh học sẽ ổn định vào năm 2030 và cho phép phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, với những cải thiện thuần túy vào năm 2050.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM (dịch)

Nguồn tin: unwater.org