AN GIANG: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 1 NĂM 2022

An Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.536,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 308.786m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 242.239m3 /ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,56m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú (Q40702C). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,75m tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (Q408020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,02m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q20302ZM1). Trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung - thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611030). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,63m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,53m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q203040M1). Trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611040) hạ 0,23m so với tháng 11. Trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước tại công trình Q611040 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611050). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,91m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -4,17m tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (Q204040). Trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH AN GIANG THÁNG 1 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM