AN GIANG: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6 NĂM 2022

An Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.536,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 308.786m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 242.239m3 /ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q20302ZM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,45m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q20302ZM1) và sâu nhất là -4,47m tại phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên (Q408020). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung - thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,92m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611030) và sâu nhất là -5m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q203040M1). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611040) dâng không đáng kể 0,04m so với tháng 4. Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại công trình Q611040 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,32m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611050) và sâu nhất là -4,47m tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (Q204040). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH AN GIANG THÁNG 6 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM