Bắc Giang: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện Công văn số 2553/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 2163/UBND - KTN gửi các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tham mưu văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các Sở, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2553/BTNMT-TNN.

Đồng thời, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 31/5/2022.
 
Nhằm tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, ngày 13/5/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2553/BTNMT-TNN đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ giếng thực hiện xử lý, trám lấp các loại giếng khoan không sử dụng trên địa bàn theo quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT.
 
Trong đó, các tỉnh tập trung rà soát các giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, điều tra, đánh giá nước dưới đất, dự án nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm, thăm dò địa chất và khoáng sản, khảo sát địa chất công trình đã thực hiện xong trên địa bàn tỉnh mà không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho các mục đích khác hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng, đồng thời yêu cầu các chủ giếng (chủ dự án) thực hiện việc xử lý, trám lấp theo quy định.
 
Đồng thời, các tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (đến cấp xã, phường, thị trấn) các hoạt động khoan, đào, nhất là đối với hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ theo quy định của Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT nhằm sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
  

Tác giả bài viết: DWRM