Ban hành Thông tư quy định định về định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước

Ngày 01 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BTNMT. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán cho việc thực hiện các công tác khảo sát, đo đạc tài nguyên nước cho một lưu vực sông, vùng lãnh thổ hoặc một đơn vị hành chính. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước bao gồm các nội dung chính sau: khảo sát, đo đạc tài nguyên nước mặt; khảo sát, đo đạc tài nguyên nước dưới đất và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy. Định mức được áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2010.
Xin bấm vào đây để download thông tư.