CÀ MAU: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 1 NĂM 2023

Cà Mau là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 5331,6 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 25 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 309.944m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 692.224m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 716.634m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 1.641.783m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 506.257m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,66m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17701ZM1) và sâu nhất là -7,87m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631020). Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại Phường 5, TP.Cà Mau (Q188020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,45m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631030) và sâu nhất là -20,99m tại Phường 5, TP.Cà Mau (Q188020). Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế dâng là chủ yếu.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,28m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631040) và sâu nhất là -26,2m tại Phường 5, Tp Cà Mau (Q188030). Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704TM1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,25m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631050) và sâu nhất là -24,45m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704TM1). Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 1 ) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,61m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904ZM1) và sâu nhất là -23,9m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704ZM1). Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế dâng không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH CÀ MAU THÁNG 1 NĂM 2023 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM