CÀ MAU: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6 NĂM 2022

Cà Mau là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 5331,6 km2 . Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 25 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 309.944m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 692.224m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 716.634m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 1.641.783m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 506.257m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,3m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19901Z) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,48m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17701ZM1) và sâu nhất là -7,93m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631020). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ. 

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại Phường 5, TP.Cà Mau (Q188020) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Q608030). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,49m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631030) và sâu nhất là -20,81m tại Phường 5, TP.Cà Mau (Q188020). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ và có nơi dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631040) và giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q199030). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,46m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631040) và sâu nhất là -26,89m tại Phường 5, Tp Cà Mau (Q188030). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631050) và giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,75m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631050) và sâu nhất là -16,05m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904T). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 1 ) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704ZM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,15m tại TT Năm Căn, huyện Năm Căn (Q19904ZM1) và sâu nhất là -24,43m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704ZM1). Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH CÀ MAU THÁNG 6 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

 

Tác giả bài viết: DWRM