CẦN THƠ: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2021

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 182.019m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 309.661m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,15m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,33m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,15m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,33m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,61m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,37m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,75m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,87m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng, hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -15,14m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -16,87m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060) và công trình xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060) có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG 05 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM