CẦN THƠ: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 12 NĂM 2021

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 182.019m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 309.661m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,00m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,00m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1). Mực nước có xu thế hạ vào tháng 12 và tháng 1/2022.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 10. Giá trị dâng cao là 0,06m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601030). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,36m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,14m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ là chính.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,10m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,32m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,09m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040). Mực nước có xu thế hạ vào tháng 12 và tháng 1/2022.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,43m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,19m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế dâng tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh và có xu thế hạ tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,56m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,86m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060). 

Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế dâng tại công trình Q616060 (xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh) và có xu thế hạ tại công trình Q624060 (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM