ĐỒNG NAI: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 07 NĂM 2021

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2- 3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 273.213m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340) mực nước trung bình tháng 6 dâng 0,22m so với tháng 5.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,28m, mực nước trung bình tháng sâu nhất là -3,34m. Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 hạ so với tháng 5. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1), giá trị dâng cao nhất là 0,52m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,72m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là - 18,52m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế  dâng tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020) và có xu thế hạ tại xã Hiệp Phước,  huyện Nhơn Trạch (Q039340M1).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,54m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,91m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040). Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 07 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: DWRM