ĐỒNG NAI: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 12 NĂM 2021

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2- 3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 273.213m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340) mực nước trung bình tháng 11 hạ 0,18m so với tháng 10.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,73m, mực nước trung bình tháng sâu nhất là -2,91m. Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,42m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1) và giá trị hạ thấp là 0,59m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,44m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -17,57m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,67m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,06m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,78m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 

Tác giả bài viết: DWRM