ĐỒNG NAI: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 8 NĂM 2022

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 273.213m3 /ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) 

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340). Mực nước trung bình tháng 7 dâng 0,5m so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,94m, mực nước trung bình tháng sâu nhất là -2,10m. Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,89m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020) và sâu nhất là -17,68m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1). Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,57m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1) và sâu nhất là -6,31m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040). Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI THÁNG 8 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 


 
 

Tác giả bài viết: DWRM