ĐỒNG THÁP: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 05 NĂM 2021

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 696.567m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 754.332m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 961.709m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ với tháng 3. Gía trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,74m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,60m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,41m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,11m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,43m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,03m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,96m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,41m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế dâng so với tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,60m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,82m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1). Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 05 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM