ĐỒNG THÁP: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 12 NĂM 2021

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 696.567m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 754.332m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 961.709m3 /ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 10. Giá trị dâng cao là 0,06m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606020) và giá trị hạ thấp là 0,06m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,78m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,19m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606020). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng, hạ so với tháng 10. Giá trị dâng cao là 0,36m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606030) và giá trị hạ thấp là 0,22m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,89m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,81m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng, hạ so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606040) và giá trị hạ thấp là 0,08m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,49m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -5,59m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606040). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị dâng hạ thấp là 0,17m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,86m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,85m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,02m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,28m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1). Trong tháng 12 và tháng 1/2022 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐỒNG THÁP THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM