HẬU GIANG: KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 8 NĂM 2022

Hậu Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1601,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 224.517m3 /ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 451.321m3 /ngày, tầng chứa nước qp1 là 356.199m3 /ngày, tầng chứa nước n2 2 là 358.062m3 /ngày, tầng chứa nước n2 1 là 454.027m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607020). Mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại công trình Q607020 có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,01m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211020) và sâu nhất là -11,5m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607030). Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,55m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607040) và sâu nhất là -11,76m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q211030). Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,31m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T) và sâu nhất là -11,31m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607050). Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng, hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 1 )

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,25m tại xã Tân Thành, TX Ngã Bảy (Q607060) và sâu nhất là -11,85m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104ZM1). Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH HẬU GIANG THÁNG 8 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM