KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC BẮC SÔNG CẢ MÙA MƯA NĂM 2021

Trong lưu vực Bắc sông Cả hiện này có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp).

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước trung bình nông nhất là - 0,50m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14a-NA) và sâu nhất là -13,50m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,23m tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn (QT16a-NA).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu thế dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020 với 13/18 công trình mực nước dâng, 3/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/18 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m phân bố ở một số khu vực huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thái Hòa, Quỳ Hợp, tuy nhiên khu vực huyện Yên Thành mực nước có xu thế hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước trung bình nông nhất là -0,63m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh (QT12b-NA) và sâu nhất là -12,39m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,83m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (QT7-NA).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu thế dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020 với 16/20 công trình mực nước dâng, 2/20 công trình mực nước hạ và 2/20 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở một số khu vực Anh Sơn, Đô Lương, Con Cuông, Quỳ Hợp và dâng từ 1,0 đến 2,0m tập trung ở một số khu vực xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tuy nhiên khu vực xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC BẮC SÔNG CẢ MÙA MƯA NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM