KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 11 NĂM 2021

Lưu vực Sông Cả là một con sông liên quốc gia, bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với diện tích lưu vực 27.200km2. Trong lưu vực sông Cả hiện này có 43 điểm quan trắc, 76 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cả gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9, với 24/29 công trình có mực nước dâng, 3/24 công trình mực nước hạ và 2/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,03m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS) và hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT10a-NA).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,19m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -9,60m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 17/29 công trình mực nước hạ, 6/29 công trình mực nước dâng và 6/29 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2 – 0,5m tập trung ở khu vực huyện Đô Lương, Tx . Cửa Lò, Anh Sơn, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An và huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tâp trung ở khu vực Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu dâng so với tháng 9 với 28/32 công trình có mực nước dâng, 3/32 công trình có mực nước hạ và 1/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,07m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT4a-HK) và hạ thấp nhất là 0,80m tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT17a-NA).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,03m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7a-HT) và sâu nhất là -9,61m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 16/32 công trình mực nước hạ, 6/32 công trình mực nước dâng và 10/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,5 – 1,0m phân bố khu vực huyện miền núi tỉnh Nghệ An: Đô Lương, Con Cuông, Anh Sơn. Mực nước dâng từ 0,5 – 1,0 tập trung ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 11 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 

Tác giả bài viết: DWRM