KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực Sông Cả là một con sông liên quốc gia, bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với diện tích lưu vực 27.200km2. Trong lưu vực sông Cả hiện này có 43 điểm quan trắc, 76 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cả gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, với 26/29 công trình có mực nước hạ, 1/24 công trình mực nước dâng và 2/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,62m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT6a-NA) và dâng cao nhất là 0,40m tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT10a-NA). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,01m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -11,19m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 24/29 công trình mực nước hạ và 5/29 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1,0 – 2,0m tập trung ở khu vực huyện Thái Hòa, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10 với 22/32 công trình có mực nước hạ, 6/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/32 công trình dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,70m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC) và dâng cao nhất là 0,40m tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT10b-NA). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,07m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7a-HT) và sâu nhất là -11,28m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 24/32 công trình mực nước hạ, 1/32 công trình mực nước dâng và 7/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 1,0 – 2,0m phân bố khu vực huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 12 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM