KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG MÙA MƯA NĂM 2021

Lưu vực sông Cửu Long có 50 điểm quan trắc, 223 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 ), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ).

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước nông nhất là -1,34m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất -12,34m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm trước lần lượt là 1,79m; 2,18m; 3,86m, 5,03m tại huyện Vĩnh Châu – tỉnh Sóc Trăng, TP Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu thành – tỉnh Kiên Giang.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020, có 17/36 công trình mực nước hạ, 11/36 công trình mực nước dâng và 8/36 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở tập trung ở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang và mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước nông nhất là -3,79m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,66m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm trước lần lượt là 1,34m; 3,03m, 5,21m, 5,69m tại huyện Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng, TP Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng và huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020, có 17/38 công trình mực nước dâng, có 13/38 công trình mực nước hạ và 8/38 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2m đến 0,5m tập trung ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước nông nhất là -3,95m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611040) và mùa khô sâu nhất là -25,53m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm trước lần lượt là 1,27m; 4,08m, 4,70m, 8,14m tại huyện Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng, TP Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020. Có 20/32 công trình mực nước dâng, 7/32 công trình mực nước hạ và 5/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2 )

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước nông nhất là -3,14m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -23,90m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm trước lần lượt là 1,07m; 3,93m, 7,68m, 14,08m tại TP Sóc Trăng – tỉnh Sóc Trăng và huyện Thạnh Hóa – tỉnh Long An.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020. Có 19/34 công trình mực nước dâng, 9/34 công trình mực nước hạ, 6/34 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 1m tập trung ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, mực nước dâng từ 1,0m đến 2,0m tập trung ở xã An Bình B, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 )

Trong mùa khô từ 11/2020 đến 4/2021: mực nước nông nhất là -6,93m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625060) và sâu nhất là -22,95m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm trước lần lượt là 1,35m; 3,75m, 8,32m, 8,31m tại huyện Măng Thít-tỉnh Vĩnh Long, huyện Thạnh Hóa-tỉnh Long An, huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinh.

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa mưa năm 2021 có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2020, có 14/28 công trình mực nước dâng, 10/28 công trình mực nước hạ và 4/28 công trình dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1m đến 2m tập trung ở xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, mực nước dâng từ 0,5m đến 1,0m tập trung ở Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG MÙA MƯA NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM